Sheki branch
  • CategoryBranches

Adress: Okhuz highway 36, Sheki

Tel: (+994 24) 245 21 36

E-mail: office.shaki@regulator.gov.az ; shaki@regulator.gov.az  

Area of network: Shaki, Gakh, Zagatala, Balakan, Okhuz, Gabala